Ugglans företagshälsovård

Om oss

Hos oss får du den hjälp du behöver, när du behöver den

Vi är glada över att vi nu gjort en nystart av företagshälsovården i Härryda kommun. I samband med att Ugglangruppen övertog vårdcentralen vid Hälsans Hus bestämde vi oss för att expandera företagshälsovårdverksamheten. Med flera nya kompetenser, fler anställda och med väl upparbetade samarbetspartners är vi nu stolta över att kunna erbjuda enkel och flexibel företagshälsovård över flera olika områden.

Läs mer om med vad vi gör och hur vi arbetar under Våra tjänster.

Välkomna!

Mer om oss

Företagsinformation

Mer företagsrelaterad information om Ugglangruppen och dess verksamheter finner du här...

GDPR - dataskyddslag

Från och med 25/5 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den innebär i korthet, att dina personuppgifter skall vara bättre skyddade och att användningen av dessa är mer reglerad än tidigare. Som personuppgifter räknas allt som kan härledas till en viss person, t.e.x. personnummer, adress, bilder, filmer, IP-adress, mail m.m. Här har du som medborgare i EU alltid rätt att få reda på vad som finns sparat om dig och begära utdrag samt i många fall att de raderas. Inom vissa myndigheter gäller inte detta.

Inom vården följer vi den s.k. Patientdatalagen, vilket innebär att vi för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt alltid måste spara de personuppgifter som anses nödvändiga för att kunna ge en god och säker vård. Denna lag går i sådana fall före GDPR.

För mer information hänvisas till Datainspektionen.  

Information om personuppgifter Journal Ugglans Vårdcentral och Lillugglans BVC
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, i förekommande fall bilder, uppgifter om vård och hälsa. Syftet med en sådan behandling är för att kunna följa patientdatalagen och ge dig korrekt behandling avseende vård och hälsa. 

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du listar dig eller i förekommande fall ditt barn hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är patientdatalagen. Dina uppgifter kommer att sparas och arkiveras enligt denna lag. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra medarbetare här på vårdenheten, på andra vårdenheter och avseende barn på BVC med skolhälsovården.  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Andrea Johansson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 031-722 11 90. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

 Information angående mailkorrespondens
Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Med personuppgifter avses t.ex. persondata, adress, bilder, video eller annat som direkt kan kopplas till en person.

På Ugglans Vårdcentral och Lillugglans BVC hanteras alla personuppgifter inom ramen för patientdatalagen (PDL).

 Vi använder även mailkorrespondens i vårdärenden när patienten eller målsman till patienten själva önskar detta. Om personuppgifter inkommer via mail förs det av betydelse för att kunna handlägga ett vårdärende över till patientens journal enligt PDL. Mail slängs alltid efter avslutad mailkonversation. Borttagna mail kasseras automatiskt när mailen stängs ner varje dag. Ingen persondatadata sparas på annat ställe än i patientens journal. Du kan när som helst kontakta oss vid frågor kring detta.

Samtycke bilder, filmer på hemsidor, sociala medier
För att på vår mottagning, i tryckt informationsmaterial, våra hemsidor och vår Face Book sida kunna illustrera innehåll och tydligare informera om vår verksamhet behöver vi kunna använda bilder och filmer av barn och föräldrar. För att kunna använda bilder och/eller filmer av er eller era barn behöver vi ert samtycke.

Bildmaterial samlas in från era egna bilder eller bilder som vi har här på mottagningen och som ni godkänner till att användas och det är Andrea Johanssonsom är personuppgiftsansvarig. Bilderna läggs så upp på ovan nämnda plattformar.

Samtycket är giltigt tillsvidare, dock längst i 10 (tio) år varefter bilderna och i förekommande fall filmerna raderas permanent. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Andrea. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina eller ditt barns personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 031-722 11 90. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.