Hälsoundersökningar

Introduktion

Det är viktigt för dig och dina anställda att ta vara på hälsan efter bästa förmåga. Motion och bra diet är naturligtvis hörnstenar för att förebygga ohälsa och risker fört.ex. hjärtkärlsjukdomar.

Lika viktigt är det förstås att följa hälsoparametrar för att i tid upptäcka, motverka ocheventuellt behandla begynnande sjuklighet. Att det ger ökad livskvalitet för denenskildeär uppenbart, men det ger också ekonomiska vinster för företaget. Mindresjukfrånvaro, bibehållen arbetsinsats, nöjdare anställda, gör att kompetensen stannarkvar i företaget längre

Därför erbjuder vi på Ugglans Företagshälsovård regelbundna hälsoundersökningarför våra anslutna företag. Årligen, eller vart annat år beroende på ålder. Vi skapar enhälsoprofil för den anställde genom frågor, blodprovsprovtagning ochrutinundersökningar, som t.ex. blodtryck, EKG, syn-och hörseltest. Vår sköterskadiskuterar delar av resultaten med den anställde under ett hälsosamtal. Här geshjälp, uppmuntran och vägledning i främst förebyggande syfte.

Sedan summeras allt av vår läkare och den anställde får, tillsammans med resultatenskriftliga rekommendationer och förslag på eventuella ytterligare åtgärder. Vid behovkan vi ordna med läkarundersökning eller remittera för ytterligare utredningar och behandling. Vi kan också för företaget ta fram hälsotrender eller se speciella utmaningar inomhälsa och arbetsmiljön.

Kontakta gärna Stephan Andius för att veta mer

stephan.andius@ugglansvc.se

0705-400 337